coronastavelot.com

coronastavelot.com

Een open brief aan Bart De Wever Une lettre à Bart De Wever Ein Brief an Bart De Wever A Letter to Bart De Wever

Wat volgt is in het Nederlands.

 

 

D :  Weiter unten auf dieser Seite auf Deutsch

 

F :  Plus bas sur cette page, en français

 

E :  Below on this page, in English

 

------------------

 

 

28 mei 2020 om 16:33

 

Geachte heer De Wever,

 

 

Hier is een probleem dat volgens mij uw dringende tussenkomst vereist.

 

 

In België vormt de communicatie van gegevens over sterfgevallen als gevolg van COVID-19 een reëel probleem dat inmiddels chronisch is geworden. Hoewel het in alle regio's van het land voorkomt en gevolgen heeft, wordt Vlaanderen bijzonder getroffen.

 

 

Misschien moeilijk te geloven, maar de leeftijd en het geslacht van een persoon die in België aan COVID-19 is overleden, zal misschien nooit worden vermeld. Nooit geweten. Vandaag beschikte 28,7% van de sterfgevallen in België (2.695 mensen betreurden het nog) niet over deze gegevens. Ik heb verschillende afbeeldingen toegevoegd met betrekking tot deze zeer slordige gegevensverzameling.

 

Mortality Summary - 28 May, 2020

 

 

 

Dit houdt Sciensano niet tegen. Zoals u kunt zien, presenteren ze nog steeds conclusies aan de pers en aan het Belgische publiek, op basis van deze ernstig beschadigde informatie. Deze conclusies kunnen beter in de Noordzee worden geworpen.

Sciensano - Distribution des décès par âge et sexe - 28 mai 2020

 

 

Sciensano beschuldigt rusthuizen in Vlaanderen. Ze antwoorden dat het voor Sciensano onredelijk is om gegevens op te vragen zoals bijvoorbeeld de body mass index van de overledene. Ze praten met elkaar, maar niet met elkaar.

 

Décès signalés par jour - 18 au 28 mai

 

In plaats van door te gaan met het aanvaarden van uiterst onvolledige gegevens, ook al zijn ze essentieel, moeten hun leiders dat krachtig zeggen. 'Nooit meer. Niet meer dan één keer.'

 

Zoals u kunt zien, hebben van de 9.388 totale sterfgevallen als gevolg van COVID-19 vandaag 2.695 onvolledige gegevens.

 

Panneau sommaire - 28 mai

 

 

Om dit nog steeds actieve maar chronische probleem te verhelpen, gaat Sciensano terug in de tijd en elimineert het de doden.

 

Les ressuscités - 9, 12, 27, 28 mai 2020

 

 

Ik noem deze ontbrekende cijfers "de verrezen". Elke dag wordt het aantal eerder aangekondigde sterfgevallen verminderd. Zoals dat. Niet alleen de afgelopen dagen, maar vandaag maximaal 68 dagen. Dus 68 dagen voordat u de juiste informatie krijgt. Waar gaan deze herrezen naar toe? Ik weet het niet. Zijn ze verhuisd naar andere dagen? Gaan ze gewoon naar het dataparadijs?

 

Les ressuscités - 28 mai 2020

 

 

Ik heb meerdere keren contact opgenomen met Sciensano over deze en andere gerelateerde onderwerpen. De reactie van "sterfgevallen zijn nog niet geconsolideerd" is gebruikelijk, onnodig en een zwak excuus. Ik denk dat dit antwoord betekent dat hun werk nog niet af is. Helaas was ik het daar niet meer mee eens. Je begrijpt mijn frustratie, ik weet het zeker. En beter dan ik, u begrijpt waarschijnlijk duidelijk waarom en wie er achter deze verontschuldiging zit.

 

U zult het er ongetwijfeld mee eens zijn dat dergelijke resultaten volstrekt onaanvaardbaar zijn. Moet ik mij als arts als arts meer en sneller zorgen maken over een Belgische vrouw die lijdt aan COVID-19 of een Belgische man omdat hij zieker wordt? Zoals je weet, zijn angst en longontsteking niet leuk. Goede gegevens zijn dus essentieel om de volgende zieke patiënt in het hele land te helpen redden. Perfecte gegevens moeten het doel zijn. Zeker wanneer het sterftecijfer als gevolg van COVID-19 in België vandaag 16,23% bedroeg. Het is een waarde die veel wordt uitgelegd. 'Oh, ... het is nog niet eens de helft.' Op dezelfde dag was deze waarde voor de wereld 6,23%. Dus 16/2 = 8% van de gevallen die overlijden. Nog steeds te hoog.

 

CFR - Belgique - 28 mai

 

 

Ik schrijf u vanwege uw reputatie omdat u essentiële actie krijgt waar dat nodig is.

 

Dit is de reden voor dit verzoek. Als er gegevens ontbreken, vooral in Vlaanderen, wie kan dit dan beter openbaar maken en orde scheppen in deze ramp? Ik ben zeker geen politiek adviseur, hoewel ik er in mijn carrière wel een paar heb gehad, waaronder presidenten. Maar als u ervoor kiest om deze essentiële taak, de bescherming van de gezondheid van elke Belg, na te streven, hoe kunt u dan uw effectieve hulp in deze kritieke kwestie niet opmerken?

 

Voorgestelde actie:

 

 • Vorm een ​​team dat eerst contact opneemt met alle verpleeghuizen en ziekenhuizen in Vlaanderen en vervolgens in heel België, zodra uw systeem effectief is gebleken. Het klinkt als een enorme taak, maar hoeveel van dergelijke voorzieningen bestaan ​​er eigenlijk? Vooral als ze allemaal begrijpen dat ze contact moeten opnemen met uw team zodra de media uw boodschap hebben overgebracht.

 

 • Leg individueel contact met een verantwoordelijke persoon in elke vestiging en een van de leden van uw team.

 

 • Stel een limiet in om de ontbrekende gegevens op te halen. Ik zou 1 week pushen. Niet meer. Het excuus dat de gegevens "nog niet zijn geconsolideerd" is een schandelijke aanfluiting van de waarheid en een goede medische praktijk. Een week wordt begroet met kreten van 'Onmogelijk! Het is onmogelijk! Absoluut gek! Een belediging voor onze GGD! "

 

Je hebt zulke kreten al gehoord zonder achteruit te gaan.

 

Uw team zal zeker meer goede ideeën hebben dan deze om deze essentiële taak te volbrengen.

 

En als de heropening in Vlaanderen niet wacht op een tweede golf van virussen en insluiting, is de grootste zichtbare golf die vandaag nog steeds voorbij gaat en die van iedereen slechte data. De meer dan 3,7 maanden dat de Belgen met dit virus leven, moet nu worden beschouwd als een reden om efficiënter te werken. Tenslotte. Geen excuses meer.

 

Hoe kunnen regeringsleiders met marginale gegevens de juiste moeilijke beslissingen nemen?

 

Als ik slechts één verwante spijt heb, is het dat ik mijn bericht niet persoonlijk persoonlijk in het Vlaams kon overbrengen, aangezien het beperkt was tot Engels en Frans. Wie weet? Misschien als de scholen voor volwassenen weer opengaan, zal ik deze taal ook gretig leren ...

 

Bedankt voor je volledige aandacht.

Laat hier een reactie achter in afwachting van andere contacten.

 

 

De bewerker

 

Vergeet niet onze enquête in te vullen. (Boven in de rechtermarge).

 

Bart De Wever deze dag in België.

 

 

<<<<<<< naar de startpagina

 

-------------

 

D :  Ein offener Brief an Herrn Bart De Wever, Vorsitzender der N-VA-Partei in Belgien

 

28. Mai 2020 um 16:33 Uhr

 

 

Sehr geehrter Herr De Wever,

 

 

 

Hier ist ein Problem, von dem ich glaube, dass es Ihr dringendes Eingreifen erfordert.

 

 

 

In Belgien ist die Übermittlung von Daten zu Todesfällen durch COVID-19 ein echtes Problem, das inzwischen chronisch geworden ist. Obwohl es in allen Regionen des Landes auftritt und Konsequenzen hat, ist Flandern besonders betroffen.

 

 

 

Es mag schwer zu glauben sein, aber das Alter und Geschlecht einer Person, die in Belgien an COVID-19 gestorben ist, kann niemals angegeben werden. Nie bekannt. Heute hatten 28,7% der Todesfälle in Belgien (2.695 Menschen bereuten es) diese Daten nicht. Ich habe mehrere Bilder hinzugefügt, die sich auf diese sehr unordentliche Datenerfassung beziehen.

 

Mortality Summary - 28 May, 2020

 

 

Dies hält Sciensano nicht auf. Wie Sie sehen können, präsentieren sie der Presse und der belgischen Öffentlichkeit auf der Grundlage dieser ernsthaft beschädigten Informationen immer noch Schlussfolgerungen. Es ist besser, diese Schlussfolgerungen in der Nordsee zu ziehen.

Sciensano - Distribution des décès par âge et sexe - 28 mai 2020

 

 

Sciensano beschuldigt Pflegeheime in Flandern. Sie antworten, dass es für Sciensano unvernünftig ist, Daten wie zum Beispiel den Body-Mass-Index des Verstorbenen anzufordern. Sie reden miteinander, aber nicht miteinander.

 

Décès signalés par jour - 18 au 28 mai

 

 

Anstatt weiterhin extrem unvollständige Daten zu akzeptieren, sollten ihre Führungskräfte dies mit Nachdruck sagen, auch wenn dies unbedingt erforderlich ist. 'Nie wieder. Nicht mehr als einmal. "

 


Wie Sie sehen können, haben von den 9.388 Todesfällen durch COVID-19 heute 2.695 unvollständige Daten. 

 

Panneau sommaire - 28 mai

 

 

Um dieses immer noch aktive, aber chronische Problem zu beheben, geht Sciensano in die Vergangenheit und eliminiert die Toten.

 

Les ressuscités - 9, 12, 27, 28 mai 2020

 

Ich nenne diese fehlenden Zahlen "die Auferstandenen". Die Anzahl der zuvor angekündigten Todesfälle wird täglich reduziert. So wie das. Nicht nur in den letzten Tagen, sondern heute bis zu 68 Tage. Also 68 Tage bevor Sie die richtigen Informationen erhalten. Wohin gehen diese Auferstandenen? Ich weiß nicht. Sind sie in andere Tage gezogen? Gehen sie einfach ins Datenparadies?

 

Les ressuscités - 28 mai 2020

 

 


Ich habe Sciensano mehrmals zu diesen und anderen verwandten Themen kontaktiert. Die Reaktion von "Todesfälle sind noch nicht konsolidiert" ist häufig, unnötig und eine schwache Entschuldigung. Ich denke, diese Antwort bedeutet, dass ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Leider war ich anderer Meinung. Du verstehst meine Frustration, da bin ich mir sicher. Und besser als ich verstehen Sie wahrscheinlich klar, warum und wer hinter dieser Entschuldigung steht.

 


Sie werden zweifellos zustimmen, dass solche Ergebnisse völlig inakzeptabel sind. Sollte ich mir als Arzt immer mehr Sorgen um eine belgische Frau machen, die an COVID-19 leidet, oder um einen belgischen Mann, weil er krank wird? Wie Sie wissen, machen Angstzustände und Lungenentzündungen keinen Spaß. Gute Daten sind daher unerlässlich, um den nächsten kranken Patienten im ganzen Land zu retten. Perfekte Daten müssen das Ziel sein. Besonders wenn die Sterblichkeitsrate aufgrund von COVID-19 in Belgien heute 16,23% betrug. Es ist ein Wert, der viel erklärt wird. "Oh, ... es ist nicht einmal die Hälfte." Am selben Tag betrug dieser Wert für die Welt 6,23%. Also 16/2 = 8% der Todesfälle. Immer noch zu hoch.

 

CFR - Belgique - 28 mai

 

In Deutschland liegt diese Sterblichkeitsrate heute bei 4,3%.

 


Ich schreibe Ihnen wegen Ihres Rufs, wesentliche Maßnahmen dort zu ergreifen, wo Sie sie benötigen. Dies ist der Grund für diese Anfrage. Wenn Daten fehlen, insbesondere in Flandern, wer kann sie bei dieser Katastrophe besser offenlegen und Ordnung schaffen? Ich bin sicherlich kein politischer Berater, obwohl ich einige in meiner Karriere hatte, einschließlich Präsidenten. Aber wenn Sie sich entscheiden, diese wesentliche Aufgabe des Schutzes der Gesundheit jedes Belgiers zu verfolgen, wie können Sie Ihre wirksame Hilfe in dieser kritischen Angelegenheit nicht bemerken?

 


Vorgeschlagene Maßnahmen:

 


 • Bilden Sie ein Team, das zuerst alle Pflegeheime und Krankenhäuser in Flandern und dann in ganz Belgien kontaktiert, sobald sich Ihr System als wirksam erwiesen hat. Es klingt nach einer entmutigenden Aufgabe, aber wie viele solcher Einrichtungen gibt es tatsächlich? Vor allem, wenn alle verstehen, dass sie Ihr Team kontaktieren müssen, sobald die Medien Ihre Botschaft vermitteln.

 


 • Nehmen Sie an jedem Standort und mit einem Mitglied Ihres Teams individuellen Kontakt mit einer verantwortlichen Person auf.

 


 • Legen Sie ein Limit fest, um die fehlenden Daten abzurufen. Ich würde für 1 Woche pushen. Nicht länger. Die Entschuldigung, dass die Daten "noch nicht konsolidiert" sind, ist eine beschämende Verspottung der Wahrheit und der guten medizinischen Praxis. Eine Woche wird mit Rufen von "Impossible! Es ist unmöglich! Absolut verrückt! Eine Beleidigung unserer GGD! "

 

Sie haben solche Schreie gehört, ohne rückwärts zu gehen.

 

Ihr Team wird sicherlich mehr großartige Ideen haben, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen.

 


Und wenn die Wiedereröffnung in Flandern nicht auf eine zweite Welle von Viren und Inklusion wartet, sind die größten sichtbaren Wellen, die heute noch vergehen und die von allen, schlechte Daten. Die mehr als 3,7 Monate, in denen Belgier mit diesem Virus leben, sollten nun als Grund gesehen werden, effizienter zu arbeiten. Zuguterletzt. Keine weiteren Entschuldigungen.

 

Wie können Regierungschefs mit Randdaten die richtigen schwierigen Entscheidungen treffen?

 

Wenn ich nur ein ähnliches Bedauern habe, konnte ich meine Botschaft nicht persönlich auf Flämisch übermitteln, da sie auf Englisch und Französisch beschränkt war. Wer weiß? Vielleicht lerne ich diese Sprache auch eifrig, wenn die Erwachsenenschulen wieder öffnen ...

 


Vielen Dank für Ihre volle Aufmerksamkeit.

Hinterlassen Sie hier einen Kommentar, bis andere Kontakte vorliegen.

 

 

 

Der Editor

 


Vergessen Sie nicht, unsere Umfrage auszufüllen. (Oben am rechten Rand).

 

Bart De Wever an diesem Tag in Belgien.

 

 

 

<<<<<<< zur Homepage

 

-------------

 

F :  Une lettre à Bart De Wever, ouverte au public.

 

 

Une lettre ouverte à M. Bart De Wever, leader N-VA

 

Cher M. De Wever,

 

 

Voici un problème qui, je pense, nécessite votre intervention urgente.

 

 

En Belgique, la communication des données relatives aux décès dus au COVID-19 pose un réel problème, devenu désormais chronique. Bien qu'elle existe dans toutes les régions du pays et qu'elle ait des impacts, la Flandre est particulièrement touchée.

 

 

Peut-être difficile à croire, mais l'âge et le sexe d'une personne décédée en Belgique du à COVID-19, peuvent ne jamais être signalés. Jamais connu. Aujourd'hui, 28,7% des décès en Belgique (2 695 personnes regrettées) n'avaient toujours pas ces données. J'ai inclus plusieurs images liées à cette collecte très bâclée de données.

 

Mortality Summary - 28 May, 2020

 

 

Cela n'arrête pas Sciensano. Comme vous pouvez le constater, ils présentent toujours des conslusions à la presse et au public belge, sur la base de ces informations gravement endommagées. Il vaudrait mieux jeter ces conclusions dans la mer du Nord.

 

Sciensano - Distribution des décès par âge et sexe - 28 mai 2020

 

 

Sciensano accuse les maisons de repos en Flandre. Ils répondent qu'il est déraisonnable que Sciensano demande des données comme, un exemple, l'indice de masse corporelle du défunt. Ils se parlent, mais pas entre eux.

 

Décès signalés par jour - 18 au 28 mai

 

 

Au lieu de continuer à accepter des données extrêmement incomplètes même si essentielles, leurs chefs devraient le dire avec fermeté. "Jamais plus. Plus une seule fois."

 

Comme vous pouvez le voir, sur les 9388 décès totaux de COVID-19 signalés aujourd'hui, 2695 ont des données incomplètes.

 

 

Panneau sommaire - 28 mai

 

 

Pour essayer de corriger ce problème toujours actif mais chronique, Sciensano remonte dans le temps et supprime les décès.

 

Les ressuscités - 9, 12, 27, 28 mai 2020

 

 

J'appelle ces chiffres disparus, «les ressuscités». Chaque jour, des décès annoncés précédemment pour une date, sont réduits en nombre. Comme ça. Pas seulement ces derniers jours, mais aujourd'hui, jusqu’à 68 jours. Donc, 68 jours avant d'obtenir les bonnes informations. Où vont ces ressuscités? Je ne sais pas. Sont-ils déplacés vers d'autres jours? Vont-ils simplement au paradis des données?

 

Les ressuscités - 28 mai 2020

 

 

J'ai contacté Sciensano à plusieurs reprises sur ce sujet et sur d'autres sujets connexes. La réponse de «les décès ne sont pas encore consolidés» est habituelle, inutile et une excuse boiteuse. Je suppose que cette réponse signifie que leur travail n'est pas encore terminé. Malheureusement, je ne pourrais pas être plus d'accord. Vous pouvez comprendre ma frustration, j'en suis sûr. Et mieux que moi, vous comprenez probablement clairement pourquoi, et qui est l'auteur de ces excuses.

 

 

Vous conviendrez sans aucun doute que de tels résultats sont totalement inacceptables. D'un point de vue médical en tant que médecin, devrais-je me préoccuper davantage et plus vite d'une femme belge atteinte de COVID-19 ou d'un homme belge parce qu'il deviendra plus malade? Comme vous le savez, l'anxiété et la pneumonie ne sont pas amusantes. Donc, pour aider à sauver le prochain patient malade partout dans le pays, de bonnes données sont essentielles. Des données parfaites devraient être l'objectif. Particulièrement vrai lorsque le taux de mortalité dû au COVID-19 en Belgique aujourd'hui était de 16,23%. C’est une valeur beaucoup expliquée. “Oh, ... ce n’est même pas la moitié de ça.” Ce même jour, cette valeur pour le monde était de 6,23%. Donc, 16/2 = 8% de cas qui décèdent. Encore trop haut.

 

CFR - Belgique - 28 mai

 

 

Je vous écris en raison de votre réputation pour obtenir une action essentielle là où elle est nécessaire.

 

C'est la raison de cette demande. Si des données manquent surtout en Flandre, qui de mieux pour rendre cela public et mettre de l'ordre dans cette catastrophe? Je ne suis certainement pas un conseiller politique, bien que dans ma carrière j'en ai traité quelques-uns, y compris des présidents.

 

Mais si vous choisissez de poursuivre cette tâche essentielle, la protection de la santé de chaque Belge, comment ne pas remarquer votre aide efficace dans cette affaire critique?

 

Action suggérée:

 

 • Formez une équipe pour contacter d'abord toutes les maisons de repos et les hôpitaux en Flandre, puis dans toute la Belgique, une fois que votre système se sera avéré efficace. Cela semble être une tâche énorme, mais combien de telles installations existent réellement? Surtout s'ils comprennent tous qu'ils doivent contacter votre équipe une fois que les médias ont véhiculé votre message.

 

 • Établissez un contact individuel avec une personne responsable dans chaque établissement et l'un des membres de votre équipe.

 

 • Fixez une limite pour obtenir les données manquantes. Je pousserais pour 1 semaine. Pas plus. L'excuse que les données «ne sont pas encore consolidés» est une parodie honteuse de vérité et de pratique médicale appropriée. Une semaine sera accueillie par des cris de «Impossible! C’est impossible! Absolument fou! Une insulte à notre service de santé publique! »

 

 

Vous avez déjà entendu de tels cris sans reculer.

 

 

Votre équipe aura certainement plus de bonnes idées que celles-ci pour accomplir cette tâche essentielle.

 

 

Et si la réouverture en Flandre n'attend pas une deuxième vague de virus et de confinement, la vague visible la plus importante et qui passe encore ce jour devant toutes et tous, c’est celle des mauvaises données. Plus de 3,7 mois que les belges vivent avec ce virus doit maintenant être considéré comme une raison pour travailler plus efficacement. Finalement. Plus d'excuses.

 

Comment les dirigeants du gouvernement peuvent-ils prendre les bonnes décisions difficiles avec des données marginales?

 

Si je n'ai qu'un seul regret connexe, c'est que je n'ai pas pu transmettre mon message directement en personne en flamand, étant limité à l'anglais et au français. Qui sait? Peut-être que lorsque les écoles rouvriront pour les adultes, j'apprendrai aussi cette langue avec impatience ...

 

Merci pour votre entière attention.

S'il vous plaît laisser un commentaire ici en prévision d'autres contacts.

 

 

Le rédacteur en chef

 

--------

 

N'oubliez pas, s.v.p., de répondre à notre sondage.  (En haut dans la marge droite).

 

Bart De Wever ce jour en Belgique.

 

 

<<<<<<< vers l'Accueil

 

 

 

 

E :  

 

An open letter to Mr. Bart De Wever, leader N-VA party in Belgium

 

28 May, 2020 at 16:41

 

 

Dear Mr. De Wever,

 

 

Here is a problem that I think needs your urgent intervention.

 

 

In Belgium, reporting of data related to COVID-19 deaths has a real problem, now become chronic. While it exists in and impacts on all regions of the country, Flanders is particularly affected.

 

 

Perhaps hard to believe, but the age and sex of a person deceased in Belgium du to COVID-19, may never be reported. Never known. Today, 28,7% of deaths in Belgium still had this data missing. I have included several images related to this very concerning sloppy data gathering.

 

Mortality Summary - 28 May, 2020

 

 

This does not stop Sciensano (Public Heath Dept). As you can see, they still present conslusions to the Press and Belgian public, based on this badly damaged information. It would be better to throw these conclusions into the North Sea.

 

Sciensano - Distribution des décès par âge et sexe - 28 mai 2020

 

 

Sciensano blames the Nursing Homes in Flanders. They respond that it is unreasonable that Sciensano request data like the decedent’s Body Mass Index. They are speaking passed each other but not to each other.

 

 

Décès signalés par jour - 18 au 28 mai

 

 

Instead of continuing to accept grossly incomplete but essential data, their chiefs should firmly say. “No more.”

 

 

As you can see, of the 9388 unfortunate total deaths reported today, 2695 have incomplete data.

 

Panneau sommaire - 28 mai

 

To try and correct this still active but chronic problem, Sciensano goes back in time, and removes death events.

 

Les ressuscités - 9, 12, 27, 28 mai 2020

 

 

I call these “the resurrected.” On any given day, previously announced death events, are reduced in number. Like this. Not just from recent days, but today, as far back as 68 days ago. 68 days before getting the information right. Where do these ressuscitated go? I don’t know. Are they moved to other days? Do they just go to data heaven?

 

Les ressuscités - 28 mai 2020

 

 

I have contacted Sciensano several times on this and other related subjects. The response of “les décès ne sont pas encore consolidés,” is usual, unhelpful, and a lame excuse. I take that response to mean that their work has not yet been completed. Regretfully, I could not agree more. You can understand my frustration I’m sure. And better than I, you probably clearly understand why and who is authoring these excuses.

 

 

You will agree no doubt, that such results are totally unacceptable. Medically, as a physician, should I be more concerned about a Belgian woman with COVID-19, or a Belgian man because he will become sicker? As you know, anxiety and pneumonia are no fun. So to help save the next sick patient anywhere in the country, good data are essential. Perfect data should be the goal. Especially true when the death rate from COVID-19 in Belgium today, was 16,23% This day that value for the world, was 6,23%.

 

CFR - Belgique - 28 mai

 

 

I am writing you because of your reputation to get essential action where it is needed. That is the reason for this request. If data are missing in Flanders especially, who better to make this public and bring order to this catastrophe? I am certainly not a political advisor, although in my career I have treated a few, including Presidents.

 

But if you choose to pursue this essential task, protecting every Belgian’s health, how could your effective aid in this critical matter not be noticed?

 

 

Suggested action:

 • Form a team to contact all Rest Homes and Hospitals in Flanders first, then throughout Belgium once your system proves efficient and effective. It seems like a huge task, but how many such facilities actually exist? Especially if they all understand to contact your team once the media carry your message.
 • Establish one-on-one contact with a responsible person at each facility and one of your team memebers.
 • Set a limit for obtaining the missing data. I would push for 1 week. The excuse that the data “ne sont pas encore consolidés” is a shameful parody of truth and appropriate medical practice. One week will be met with shouts of “Impossible! Can’t be done! Absolutely insane! An insult to our Public Health Service!”

 

You have heard such shouts before without retreating.

 

Your team will certainly have more good ideas than these to accomplish this essential task.

 

 

And if re-opening in Flanders is not going to await a second wave of virus and confinement, the most important visible wave that continues, is bad data. More than 3.7 months of Belgium’s living with this virus must now be seen as a reason for working more efficiently. Finally. No more excuses.

 

How can leaders in government make the right difficult decisions with marginal data? 

 

 

If I have only one related regret, it is that I was not able to convey this directly in person in Flemish, being limited to English and French. Who knows? Perhaps when the schools reopen for adults, I’ll eagerly learn that language as well ...

 

 

 

Thank you for your undivided attention.

Please leave a comment here in anticipation of further contact.

 

 

The Editor

 

Bart De Wever this day in Belgium.

 

 

 

 

--------------------------------------

 

<<<<<<< Home page

 

 

 

 28/05/2020
1 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 10 autres membres